fbpx

การยกเลิกการใช้บริการ & การขอคืนเงิน

 • กรณีที่ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้ มีดังต่อไปนี้
  • การจองห้องพักประเภทแผนราคา Flexible Rate/Refundable Rate – หากลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักอย่างน้อย 7 วันก่อนเช็คอิน ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินใด ๆ หากท่านยกเลิกหลังกำหนดดังกล่าว หรือกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินที่โรงแรมตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก (No-Show) และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินคิดเป็น 100% ของมูลค่าการจอง
    
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการจองได้ มีดังต่อไปนี้
  • การจองห้องพักประเภทแผนราคา Super Save Rate/Hot Deal Rate/Non-Refundable Rate/Promotion Rate – ลูกค้าไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ กรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินที่โรงแรมตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก (No-Show) และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินคิดเป็น 100% ของมูลค่าการจอง
    
 • กรณีที่ลูกค้าทำการจองผ่านช่องทางของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: OTA) ลูกค้าต้องตรวจสอบและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการคืนเงิน ซึ่งปรากฎอยู่บนช่องทางของผู้ให้บริการจอง ณ เวลาที่ลูกค้าทำรายการจอง

ขั้นตอนการคืนเงิน

 1. ติดต่อโรงแรมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0831552929 หรืออีเมล info@baansiriporn.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกการจองและขอคืนเงิน พร้อมระบุหมายเลขยืนยันการจอง (Booking ID)
 2. โรงแรมจะตรวจสอบเงื่อนไขการจอง และดำเนินการคืนเงินให้กับท่านผ่านช่องทางที่ท่านใช้ชำระเงินภายใน 7-15 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาดำเนินการของธนาคารหรือผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน
จองบนเว็บขั้นต่ำ 1300฿ ใช้โค้ด SIRIPORN รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมคลิกเพื่อจอง
+
×
Stay Safe with Baan Siriporn – สะอาด ปลอดภัย พักผ่อนอย่างสบายใจ ที่ บ้านศิริพร รีสอร์ท ปลอดจาก COVID-19