ก.พ.
04
Event Time: 14.30 น. / Event Location: อุทยาน ร.๒

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.๒) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยพร้อมเพียงกัน

กิจกรรมภายในงาน

 • “ลานตามรอยพ่อรู้พอเพียง” นิทรรศการอันเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช รัชกาลที่ ๙
 • นิทรรศการมีชีวิต กว่าจะมาเป็นโขน ชมสาธิตการฝึกหัดโขนและละคร ของยุวศิลปินมูลนิธิ ร.๒
 • นิทรรศการเครื่องแต่งกาย ชมการสาธิตการสร้างเครื่องศิราภรณ์ เช่น หัวโขน ชฎา (พระ นาง) รัดเกล้ากระบังหน้า และการจัดนิทรรศการวิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมลานกวี “โครงการสืบสานภาษาและวรรณศิลป์” อ่านบทพระราชนิพนธ์ ร.๒ ทำนองเสนาะ ขับเสภาบทเห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นต้น
 • นิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากสวนพรรณไม้ในวรรณคดี”
 • สาธิตและจำหน่ายขนมหวานสายราชกุลอันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทองพลุ ม้าฮ่อ มะปรางริ้ว เป็นต้น
 • การออกร้าน จิตรลดา จิปาถะ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านกาชาดสมุทรสงคราม
 • “ลานมรดกภูมิปัญญา พาทำกิน” และ “ลานวิถีชุมชน คนสมุทรสงคราม”
 • สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิ ไข่วิจิตร หัวโขน เบญจรงค์ เป็นต้น
 • นิทรรศการ “เกษตรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ” สาธิตการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เกษตรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ
 • นิทรรศการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช การเลี้ยงปลานิล ปลากะโห้ ปลาหมอเทศ ปลานวลจันทร์ทะเล